main Image
המדריך הכולל - הערכה המושלמת
מחיר 1490 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח

המדריך הכולל - הערכה המושלמת

ערכת המדריך הכולל לבר המצווה כוללת את הדיסק און קי המוזהב ועליו תוכנות המדריך הכולל לבר המצווה ודיסק און קי ה'מפתח'

דיסק און קי ה'מפתח' ועליו קבצי שמע של קריאות התורה וההפטרה
לשמיעה ברכב ועוד...
בערכה המלאה תקבלו את ארבעת המפתחות בנוסחים: אשכנזי/ספרדי/מרוקאי/הגייה אמריקאית

דיסק און קי מוזהב של תוכנת
המדריך הכולל לבר המצווה
בנוסחים ספרדי, אשכנזי ומרוקאי
וכן בשפות עברית או אנגלית.

בתוכנה תוכל למצוא את התכנים הבאים:
מבוא לבר מצווה
לימוד ברכות התורה
לימוד ברכות ההפטרה
לימוד כל קריאות התורה
לימוד כל קריאות ההפטרה
לימוד הלכות טלית ותפילין
לימוד טעמי המקרא

מחיר 1490 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח
Top