main Image
בראשית נח לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי ויקהל פקודי ויקרא צו שמיני תזריע מצרע תזריע מצרע אחרי מות קדשים אחרי מות קדשים אמור בהר בחקתי בהר בחקתי במדבר נשא בהעלתך שלח לך קורח חקת בלק חקת בלק פינחס מטות מסעי מטות מסעי דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא נצבים וילך נצבים וילך האזינו וזאת הברכה
לצפייה לחץ כאן

קריאת פרשת השבוע וההפטרה הם חלק בלתי נפרד מבר המצווה.

ישנם חתנים הקוראים את כל הפרשה ואחרים קוראים רק את

המפטיר ו\או ההפטרה. ישנם אחרים שמברכים רק את הברכות

בשבת רגילה הפרשה מתחלקת לשבעה חלקים (עליות) וכמשסיימים

לקרוא את כולם חוזרים על חלק מהקטע השביעי וזהו בעצם המפטיר.

בחר את הנוסח, החומש, הפרשה והעליה שברצונך ללמוד ולחץ לצפיה

Top