main Image

הלכות תפילין

הקדמה

מצות תפילין היא מצות עשה מן התורה ומוזכרת מספר פעמים במקרא.

"בקריאת שמע" שחרית וערבית אנו מזכירים אותה פעמיים האחת בפרשת שמע :

"וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך"

והשניה בפרשת והיה אם שמוע:

" וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם"

על צורת התפילין, צבען, עשייתן, מספר הפרשיות לא מפורש בתורה

אך רוב ההלכות נאמרו הלכה למשה מסיני.

תפילין היא אחת משלוש מצוות שהינה אות בינינו עם הסגולה לה' יתברך שנאמר: 

"וקשרתם לאות על ידך"

מטרת לבישת התפילין מפורשת בתורה (שמות י"ג,ט')

"והגדת לבינך בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים והיה לך לאות

על ידך ולזכרון בין עינך למען תהיה תורת ה' בפיך"

המטרה הראשונה היא לזכור יציאת מצרים,

והשניה היא לשעבד את הלב והמוח לעבודתו יתברך

(על כן תפילין של יד מונחות כנגד הלב) ולא לדברים זרים.

בתפילין ישנן ארבע פרשיות:

א)"שמע ישראל" ( דברים ו',ד')

ב)"והיה אם שמוע (דברים י"א,י"ג)

ג)"קדש" (שמות: י"ג,טו')

ד)והיה כי יביאך (שמות: י"ג,יא').

בתים של התפילין והתוכן מי הם החייבים בתפילין

כל גבר יהודי מגיל שלוש עשרה שנים ויום אחד לדוגמא: 

נולד ב ג' תשרי תשמ"ו החל מג' תשרי תשנ"ט נחשב כבר בר מצווה וחייב בתפילין.

ואסור לדחות הנחתן עד למסיבת הבר מצווה או עד להנחתן בכותל המערבי.

לפי התאריך העיברי היום מתחיל מהלילה דהיינו יום ג' תשרי מתחיל כבר בערב שלפניו מצאת הכוכבים.

תאריך הלידה העברי בלבד הוא הקובע!

ילד שנולד בבין השמשות יש להתייעץ ברב וכן בכל מקרה בה השעה והתאריך מסופקים.

בקהילות ישראל ישנם חילוקי מנהגים בזמן הנחת התפילין לפני יום הגעתו למצוות:

ישנם הנוהגים להניח חודש לפני ,ישנם הנוהגים שלשה חודשים לפני, וישנם הנוגים שנה לפני.

ומובן שינהג כאבותיו ובמקרה שלא יודע יתייעץ עם רב.

נער שנולד בל' חשון או ב ל' כסליו דהיינו א' דר"ח כסליו או טבת

ובשנת הבר מצווה חודש חשון א ו כסליו חסרים(דהיינו כ"ט יום) א' בכסליו או א' טבת הוא היום בו הופך הנער לבר מצווה.

נער שנולד בא' כסליו או ב א' טבת ובאותה שנה היה חודש חשון או כסלו חסרים 

ובשנת הבר מצווה חשון או כסליו מלאים נהיה בר מצווה כבר בל' חשון או כסליו שהוא א' דר"ח.

נער שנולד לדוג' ב -ג' אדר ובשנת היותו בר מצווה היא שנה מעוברת נהיה בר מצווה ב- ג' אדר ב'.

נער שנולד ב-ג' אדר א' ושנת הבר מצווה שלו הינה מעוברת נהיה בר מצווה ב- ג' אדר א'

(ועדיף להתייעץ עם רב).

נער שנולד ב-ג' אדר א' ושנת הבר מצווה שלו היא שנה רגילה נהיה בר-מצווה ב-ג' אדר.

נער שנולד ב-ל' אדר א' דהיינו בא' דר"ח אדר ב' ושנת היותו בר מצווה הינה שנה פשוטה

יתייעץ עם רב .

נער שנולד ב-ל' שבט והשנה היתה שנה פשוטה דהיינו שנולד בא' דר"ח אדר

ושנת הבר מצווה היא שנה מעוברת יתייעץ עם רב.

דינים אלו הינם בקצרה ועל כן בכל מקרה שיש בו ספק ואפילו קטן יתייעץ עם רב.

רכישת התפילין

היות והלכות עשיית התפילין מרובות ומורכבות החל מעשיית הבתים,

קלפים, רצועות, כתיבת האותיות וכו' וכל חיסרון קטן עלול לפסול את התפילין לגמרי!

מומלץ לקנות תפילין מהודרות ורק מאדם המוחזק כירא שמים גדול

וכמומחה לתפילין ואפילו אם יעלה לו ממון רב.

(לצערינו פעמים מרובות ברכישת תפילין זולות ,מרגע קנייתן ,כשרותן מוטלת בספק ולפעמים אף פסולות לחלוטין.)

לכן מומלץ להתייעץ עם רב היכן לקנות.

ישנם תפילין העשויות מעור בהמה דקה, וישנם העשויות מעור בהמה גסה ,רצוי להדר ולרכוש תפילין מבהמה גסה.

ישנם תפילין בכמה סוגי גדלים ,רצוי לרכוש תפילין בגודל בינוני.

חשוב לשים לב בעת הקניה:

כאשר מזמינים תפילין לנער בר המצווה יש לאמר ליצרן בן איזה עדה הנער.

כמו כן יש לאמר ליצרן על איזו יד מניח (איטר יד).

בשעת קבלת התפילין יש לבקש מהמוכר לפתוח את התפילין

ולבדוק את  הקשר בתפילין של יד, אם יש מקום לתיקון יש להתעקש על כך שהתיקון יעשה לאלתר.

יש לבדוק שהרצועה של תפילין של יד מספיקה לכל הכריכות.

יש לבדוק שהקשר מתאים לגודלו של הראש, אם לא יש לדרוש מהמוכר לתקן זאת.

אורך רצועות לתפילין של ראש יגיע לפחות עד הטבור, יש הנוהגים שהרצועה הימנית תגיע עד מקום המילה.

אם מנהג האבות לכרוך תפילין של יד באופן שונה יש לאמר ליצרן בעת הקניה.

יש להקפיד ששקית התפילין והטלית לא יהיו משעטנז.

שמירת התפילין

התפילין הינן תשמיש קדושה עדין ויכולות להיפסל במהירות

על כן צריך להניחן במקום המשתמר ומדי פעם לבדוק את צורתן החיצונית,

כאשר מתעורר חשש כגון שצורת הריבוע או הפינות נפגמו או חשש לחדירת מים דרך התפרים

או שעמדו במקום לח או חם שעל ידי כך יתכן שהקלף והאותיות יבואו לידי שינוי  יש לפנות מיד לבדיקת התפילין אצל מומחה.

צבע התפילין והרצועות צריך שיהיה שחור הלכה למשה מסיני.

לצערנו שכיח מאוד במיוחד ברצועות שהצבע יורד ונהפך לאדמומי אפילו במקום קטן והתפילין פסולות לחלוטין.

ניתן לתקן את הצבע ע"י שפופרת צבע או טוש שחור הכשרים לצביעת בתים ורצועות תפילין (ניתן לרכוש בחנויות לתשמישי קדושה).

לפני הצביעה יש לאמר: "לשם קדושת תפילין".

רוחב רצועת התפילין יהיה לפחות 1.1 ס"מ ולא יפחת מ1 ס"מ,

מצוי מאד ברצועות של יד במקום ההידוק של התפילין שרוחב הרצועה מצטמצם כתוצאה ההידוק, לכן יש לבדוק מדי פעם.

נפלו תפילין על הרצפה אם יש חשש כלשהו שנפגמו ישלחן לבדיקה וכן יש להתייעץ עם רב מה יעשה כדי לכפר על כך.

בדיקת התפילין

תפילין שיש חשש שנפגמו חיצונית או פנימית צריך לבודקם 

ויש לפנות לבדיקתם לאדם ירא שמים המוחזק כמומחה לדיני תפילין. 

אך אסור להתבטל בינתיים מהנחת תפילין, ניתן להשאיל מגמ"ח להשאלת תפילין המצוי בשכונות עם ריכוזים של יהודים שומרי תורה ומצוות. 

גם תפילין שלא נפגמו ועומדות במראם החיצוני כמו בשעת קניתן וכן אין חשש שנפגעו בפנים, עדיף למסור אותם אחת למספר שנים לבדיקה אצל אדם ירא שמים 

המוחזק כמומחה כי לפעמים במשך השנים האותיות שבקלף נחסרות או מטשטשות. 

זמן הנחת תפילין

זמן הנחת תפילין הינו החל מהשעה בה יכול להכיר את חברו הרגיל עמו קצת 

ממרחק של ד' אמות (כ2-מטר). 

אין לבטל שום יום מלהניח תפילין והמבטלה במזיד אפילו יום אחד

נחשב לפושע ישראל בגופו. 

אין מניחים תפילין בלילה. 

אדם שלא הניח תפילין ביום והגיע זמן בין השמשות (זמן שהשמש שוקעת עד 13.5 דקות לאחר מכן)

יניח בבין השמשות כדי שלא יבטל מצוות תפילין, לגבי הברכה יש לשנן הלכות מתאימות. 

ואם מסופק אם עבר בין השמשות יתקשר לרבו על מנת לבדוק אם ניתן עדין להניח תפילין. 

בשבתות וימים טובים אין מניחים תפילין. 

בחול המועד המנהג הפשוט בארץ-ישראל שאין מניחים תפילין ובחוץ-לארץ המנהגים שונים לכן ראוי להתייעץ עם רב. 

בתשעה באב האשכנזים מניחים בתפילת מנחה, בקהילות הספרדים

יש חילוקי מנהגים על כן יש לוודא כיצד נוהגים אבותיו. 

שיעור הנחת תפילין

הניח תפילין כדי הילוך ד' אמות (כ-3 שניות) יצא ידי חובת המצווה. 

ברם חכמים תקנו שיניחו בתפילת שחרית לפחות עד קדיש שלאחר "ובא-לציון" 

ויש הנוהגים עד אחרי קדיש שאחרי "עלינו לשבח" 

וביום שיש קריאת התורה, במקומות המכניסים את הספר אחר "ובא-לציון" ימתין עד אז, 

ומובן שעדיף שימתין עמם עד סוף התפילה.

בראש חודש נוהגים לחולצם לפני מוסף אחר החצי קדיש. 

אדם שאין באפשרותו להניחן בתפילת שחרית יניחן בבוקר ויאמר עמם "קריאת שמע" 

(פסוק "שמע ישראל" ולפחות שתי פרשיות ראשונות "שמע והיה אם שמוע") 

כדברי חכמים: "הקורא קריאת שמע שחרית בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו". 

אדם החייב לצאת מוקדם בבוקר מביתו לפני הזריחה ואין באפשרותו לקחת עמו תפילין 

יתייעץ עם רב מקומי לגבי הזמן המותר להניח תפילין באזורו או יעיין בלוחות המתאימים לאזורו. 

הגיעו לו תפילין באמצע היום יניחן ויאמר לפחות פרק תהילים עמם. 

יש ללמוד היטב את הדינים כיצד יתנהג אם באו לידו תפילין באמצע תפילת שחרית. 

כיצד יתנהג כשהתפילין עליו

תפילין צריכות גוף נקי, על כן אדם צריך להתנקות היטב לפני הנחתן.

אסור להפיח עמם,  על כן מי שסובל במעיו ואינו יכול להעמיד את עצמו יניחן רק לזמן קצר.

אסור להיכנס עמן למקומות שאינם נקיים או עם ריח רע וכן לשירותים, אמבטיה וכדומה

אף על פי שכרגע הם נקיים אין נכנסים עמם.

הפושט תפילין וחוזר ומניחן צריך לשנן הלכות מתאימות.

כאשר התפילין עליו אין לנהוג בקלות ראש ואין להסיח דעת מהם.

אסור לישון עמן אפילו שינה עראי.

אין לאכול עמן סעודת קבע.

יוציאן מתיקן בכבוד וכן כאשר מקפלן ולא ישאירן גלויות סתם כך.

ישמרן היטב במקום מכובד.

נוהגים בשעת קריאת שמע כאשר מגיע לפסוק "וקשרתם לאות על ידך" למשמש בתפילין של יד

" והיו לטוטפות בין עינך " למשמש בתפילין של ראש,

וכן בפסוק "וקשרתם לאות על ידכם" וכו' שבפרשת "והיה אם שמוע".

סדר התעטפות בטלית לבני ספרד

רבים מעדות המזרח נוהגים גם להתעטף בטלית גדול מגיל בר המצווה, יש לשים לב למספר פרטים:

הטלית תהיה בגודל שילד בן 9 יכול להתעטף באורכה וברוחבה ברוב גופו (המשתמש בטלית כעין צעיף לא קיימו המצווה ואף ההיפך מראים על זלזול במצווה). 

לבישת הטלית גדול עם תפילין אינה פוטרת מחיוב לבישת טלית קטן במשך היום. עדיף שהטלית תהיה 100% מצמר כבשים.

כאשר קונים טלית פעמים רבות ישנם כבר חוטי ציצית על הטלית, חוטים אלו לפעמים מאבדים את כשרותם ועל כן ,יש לבודקם ואם נפסלו יתירם, ישימם בגניזה וירכוש חוטים אצל סוחר ירא שמים אשר יש לו כתב הכשר שחוטים אלו כשרים למהדרין לציצית ויתן לאדם מעל גיל י"ג הבקי בקשירתן כדי שיקשרן לטלית בהתאם למנהג אבותיו.

טלית וחוטים מתלכלכים ויש לדאוג לנקותם משום "זה א-לי ואנוהו".

בטלית מתעטפים לפני הנחת תפילין וגם פושטים אותה אחר קיפול התפילין.

גם בימים שאין מניחים תפילין כגון שבת ויום טוב מתעטפים בטלית גדול, לבד מט' באב, אלו הנוהגים להניח תפילין במנחה בט' באב יתעטפו במנחה. 

אם אין לו טלית , יניח תפילין לבד ואל יתבטל ממצוות תפילין אשר ביטולה חמור מביטול ציצית.אין להיכנס לשירותים עם טלית גדול.

זמן עיטוף בטלית

זמן ההתעטפות ביום ומי שצריך לצאת לפני הזריחה ואין באפשרותו לקחת עמו טלית, יועץ ברב.

סדר עיטוף בטלית

ישים הטלית בשקית עם התפילין במקום שיאחז בה ראשונה (אם הוציא התפילין ראשית יניחם קודם ואחר כך יתעטף בטלית).

לפני עטיפתה יבדוק ב-4 כנפותיה אם החוטים לא נחסרו ויפרידם אחד מהשני, אם נחסרו חוטים לא ילבישנה עד שישאל אדם הבקי בדיני ציצית.

על התעטפות בטלית חדשה, מברכים "להתעטף" ואחר-כך מברכים "שהחיינו".

יעמוד ויפרוס את הטלית מאחורי גבו באוויר כאשר העטרה כלפי מעלה 

יכוון לקיים מצוות עשה של התעטפות בטלית למען נזכור כל מצוותיו לעשותן.

יברך "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית".

בשתי ידיו יביא את הטלית מאחורי גבו אל עבר פניו כאשר העטרה מגיעה עד סוף המצח בלבד

 

יביא את כנפות הטלית הנמצאים מאחורי גבו קדימה.

ייקח את כנפות הטלית ויביאם כולם לשמאלו על הכתף ויעמוד כך לפחות כדי הילוך

ד' אמות (כ-3 שניות).

ישנן קהילות בהן נוהגים להתעטף ע"פ ה"בן איש חי": לוקח את הטלית בשתי ידיו כצעיף ואוחזה מאחורי ראשו באוויר כאשר העטרה כלפי מעלה מברך "להתעטף" מכסה את ראשו כאשר העטרה מגיעה עד סוף המצח ושתי כנפות משתלשלות מכתפו הימנית קדימה, שתי הכנפות האחרות משתלשלות מכתפו השמאלית 

קדימה ייקח את שתי הכנפות הימניות וישליכן אל כתפו השמאלית מאחור 

יעמוד כך כדי הילוך ד' אמות (כ-3 שניות) ואחר-כך יביא את שתי הכנפות השמאליות אל אחורי כתפו השמאלית

יעמוד כך כדי הילוך ד' אמות (כ-3 שניות), אחר-כך יסדר הטלית מאחורי גבו.

יש לשים לב שחוטי הציצית האחוריים לא יגררו על הרצפה. 

יש להקפיד שהטלית תהיה מעל ראשו לפחות בתפילת "שמונה עשרה", דבר זה נועד לריכוז בתפילה.

יש קהילות בהן נוהגים שעד החתונה אין מכסים את הראש עם הטלית מלבד בשעת הברכה.

העוטף את ראשו בטלית, טוב שישאיר את התפילין של ראש בולטים מחוץ לטלית.

במקרה של התעטפות בטלית באמצע תפילת שחרית ראוי ללמוד את הדינים המתאימים. 

הפושט טלית וחוזר להתעטף- יש לשנן הלכות מתאימות. 

סדר התעטפות בטלית לבני אשכנז

ישנן קהילות אשכנז הנוהגות להתעטף בטלית גדול מגיל בר המצווה. 

יש לשים לב למספר פרטים: 

הטלית תהיה בגודל שילד בן 9 יכול להתעטף באורכה וברוחבה ברוב גופו 

(המשתמש בטלית כעין צעיף לא קיימו המצווה ואף ההיפך מראים על זלזול במצווה).

לבישת הטלית גדול עם תפילין אינה פוטרת מחיוב לבישת טלית קטן במשך היום. 

עדיף שהטלית תהיה %100 מצמר כבשים. 

כאשר קונים טלית פעמים רבות ישנם כבר חוטי ציצית על הטלית, 

חוטים אלו לפעמים מאבדים את כשרותם ועל כן ,יש לבודקם ואם נפסלו יתירם,

ישימם בגניזה וירכוש חוטים אצל סוחר ירא שמים אשר יש לו כתב הכשר שחוטים אלו כשרים למהדרין לציצית ויתן לאדם מעל גיל י"ג הבקי בקשירתן כדי שיקשרן לטלית בהתאם למנהג העדה.

טלית וחוטים מתלכלכים ויש לדאוג לנקותם משום "זה א-לי ואנוהו". 

בטלית מתעטפים לפני הנחת תפילין וגם פושטים אותה אחר קיפול התפילין. 

גם בימים שאין מניחים תפילין כגון שבת ויום טוב מתעטפים בטלית גדול, 

לבד מט' באב, אלו הנוהגים להניח תפילין במנחה בט' באב יתעטפו במנחה. 

אם אין לו טלית , יניח תפילין לבד ואל יתבטל ממצוות תפילין אשר ביטולה חמור מביטול ציצית.

אין להכנס לשרותים עם טלית גדול. 

זמן עיטוף בטלית

זמן ההתעטפות ביום ומי שצריך לצאת לפני הזריחה ואין באפשרותו לקחת עמו טלית, יועץ ברב. 

סדר עיטוף בטלית 

ישים הטלית בשקית עם התפילין במקום שיאחז בה ראשונה 

(אם הוציא התפילין ראשית יניחם קודם ואחר כך יתעטף בטלית). 

לפני עטיפתה יבדוק ב-4 כנפותיה אם החוטים לא נחסרו ויפרידם אחד מהשני, 

אם נחסרו חוטים לא ילבישנה עד שישאל אדם הבקי בדיני ציצית. 

על התעטפות בטלית חדשה, מברכים "שהחיינו" ואחר-כך מברכים "להתעטף" . 

 

יעמוד ויפרוס את הטלית מאחורי גבו באויר כאשר העטרה כלפי מעלה 

 

 

יכוון לקיים מצוות עשה של התעטפות בטלית למען נזכור כל מצוותיו לעשותן. 

יברך "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. 

 

בשתי ידיו יביא את הטלית מאחורי גבו אל עבר פניו כאשר העטרה מגיעה עד הפה.

 

 

יביא את כנפות הטלית הנמצאים מאחורי גבו קדימה. יקח את כנפות הטלית ויביאם כולם לשמאלו על הכתף ויעמוד כך  לפחות כדי הילוך ד' אמות (כ-3 שניות). 

 

אחר כך יוריד אל אחורי גבו ויסדר את הטלית בראשו. 

יש לשים לב שחוטי הציצית האחוריים לא יגררו על הרצפה. 

יש להקפיד שהטלית תהיה מעל ראשו לפחות בתפילת "שמונה עשרה", 

דבר זה נועד לריכוז בתפילה. יש קהילות בהן נוהגים שעד החתונה אין מכסים את הראש עם הטלית מלבד בשעת הברכה. 

העוטף את ראשו בטלית, טוב שישאיר את התפילין של ראש בולטים מחוץ לטלית. 

במקרה של התעטפות בטלית באמצע תפילת שחרית ראוי ללמוד את הדינים המתאימים. 

הפושט טלית וחוזר להתעטף- יש לשנן הלכות מתאימות. 

 

סדר הנחת תפילין לבני ספרד

התפילין מורכבות מתפילין של יד אותן מניחים על זרוע יד שמאל ותפילין של ראש.

איטר יד (שמאלי) מניח את התפילין על ידו החלשה שהיא ימין, מי שיד שמאל אינה ידו החזקה לגמרי וכדומה חייב להתייעץ עם רב היכן יניח.

יוציא התפילין של יד בלבד מהשקית (ישים לב שעל התפילין של יד ישנו בית קטן שחור המתלבש על ריבוע של יד, יש לדאוג שיהיה מונח על התפילין בעת ההנחה ריבוע זה בא למנוע פגמים בתפילין של יד המתחככות עם הגוף).

יפשיל את שרוולו השמאלי עד קרוב לסיום הזרוע.

תפילין של יד מניחים בישיבה, יכניס את ידו בתפילין של יד כאשר צד הקשר כלפי הכתף וישים אותן בזרוע במקום השריר כאשר קצה התפילין במקום סיום השריר כלפי המרפק. 

מי שמתקשה למצוא היכן סיום השריר יקפל ידו וימדוד 2 אצבעות מתחילת הזרוע. 

יוודא לפני כן שזה המדד אצלו. 

התפילין יהיו מונחות מעל הזרוע נוטות מעט לצד הגוף (הלב)

התפילין של יד צריכים להיות מונחות כולן על הבשר ויש להזהר ולהשגיח שלא תכנס החולצה מתחת לתפילין ואפילו קצת ויש להשגיח על כך לפני שמברך.

מי שיש לו מכה באותו מקום וקשה לו להניח על המקום, יעשה שאלת רב.

לפני שיהדק יכוון לקיים מצוות עשה של הנחת תפילין, ליחד את שמו יתברך, לזכור יציאת מצרים ולשעבד את הלב לעבודתו יתברך ויברך:

"ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין" ויהדק.

אחר ההידוק יקח הרצועה ויעבירה מתחת ה"זרוע" 

אל גופו ויביאה על זרועו במקום אשר התפילין מונחות וישים הרצועה על ה"מעברתא"

ויש הנוהגים להעביר בצורה אחרת, כל אחד יבדוק את מנהג אבותיו.

יש קהילות שאינן נוהגות להעביר את הרצועה על המעברתא, אלא מעבירות על הזרוע לכיוון האמה

יש לשים לב: מצד ימין של התפילין ישנו קשר הצמוד לתפילין אם בשעת ההידוק הקשר מתרחק מהתפילין יש בעיה בהנחת תפילין כאלו ויש לגשת מיד למומחה שיסדר זאת, כדאי בשעת קבלת התפילין לבקש מהמוכר לפתוח את התפילין ולבדוק זאת, אם הדבר טעון תיקון יש להתעקש על כך שהמוכר יתקן זאת לאלתר.

ימשיך הרצועה על האמה ויסובבה 8 פעמים. 

אחר-כך יביא הרצועה כלפי גב כף היד, יכרכה על מרכז גב ידו מספר סיבובים

אסור לדבר או לרמוז בין הנחת תפילין של יד עד גמר הנחת תפילין של ראש!!

וכן אין להפסיק אפילו בשתיקה אפילו לדבר מצוה, כמו מתן מעות לצדקה. אם שומע אש"ר,

קדושה או ברכו יעצור את ההנחה וישמע בשתיקה, אחר-כך ימשיך.

ישים על ראשו ויכוון לקיים מצוות עשה של הנחת תפילין של ראש ולשעבד את המח לעבודתו יתברך.

הלובש פאה נכרית או הסובל מכאבים בראשו וקשה לו להניח על הראש ישאל רב.

יהדקן לראש כאשר הקשר מאחורה מונח לפחות ברובו על עצם הגולגולת מעל הגומא, במרכז העורף.

התחלת התפילין לא יהיה מעל מקום שמוחו של תינוק רופס (לכן רצוי שהתפילין לא תהינה גדולות מדי). 

התפילין של ראש יהיו בסימטרייה מהקשר כאשר סופן מעט מעל תחילת צמיחת השערות כנגד בין העיניים.

(מי שנשרו שערותיו מניח את התפילין במקום בו היה שיער לפני הנשירה)

מומלץ לקנות ראי קטן שיהיה בשקית התפילין כדי לכוון את מקום התפילין.

יסדר את הרצועות כלפי הגוף כך שהצד הצבוע בשחור יהיה כלפי חוץ.

חשוב לדעת: תפילין המונחות שלא במקומם כמונחות בשקית!!

אחרי שגמר ההידוק יכול לדבר, ויכול לשבת.

יקח את הרצועה של יד ויתיר את ההידוק מעל מרכז גב ידו, יקח את הרצועה המגיעהויכרוך ג' כריכות על אצבע ה"אמה", 1 למעלה בפרק האמצעי ו-2 בפרק התחתון יש כאלה אשר כורכים תחילה 2 בפרק תחתון ואחר-כך אחד באמצע. 

טוב לכרוך על גב היד בעמידה.

בשעת הכריכות יאמר את הפסוק בישעיה: "וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ומשפט בחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'", יש שלא נוהגים לאמר פסוק זה.

אחר הכריכות יקח הרצועה ויוציאה בין אצבעות "אצבע" ו"אמה" אל תחילת גב היד במקביל להבאתה לאצבעות. 

משם יקח הרצועה אל מרכז כף ידו מתחת ויביאה אל מרכז גב ידו ויכרוך בסיבוב עד שתגמר הרצועה  

הערה ישנם חילוקי מנהגים לגבי כריכות על גב היד ועל כל אחד לברר מנהג קהילתו.

מי שדיבר בין הנחת תפילין של יד להנחה של ראש, דיבורים שאינם לצורך התפילין, יברך על תפילין של ראש:

"ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו וציוונו על מצוות תפילין".

אך דיבר לצורך התפילין או שענה "אמן", "קדושה", "ברכו" וכדומה, אף שעשה שלא כהוגן אין מברך.

כפי שהוזכר לעיל אין להסיח דעת מתפילין ואין להרהר מחשבות זרות עם התפילין. 

רצועות צריכות לעמוד כאשר השחור כלפי חוץ לראות שלא יתהפכו כלפי חוץ, בפרט יש להקפיד על כך ברצועות של ראש המתהפכות מידי פעם (רצוי במהלך התפילה לבדוק מדי פעם את מיקום התפילין של הראש).

מנהג יפה לאמר עם סיום ההנחה את פרשת "קדש לי כל בכור" (שמות יג', א'-י') ופרשת "והיה כי יבאך" (שמות יג', יא'-טז').

סדר הנחת תפילין לבני אשכנז

התפילין מורכבות מתפילין של יד אותן מניחים על זרוע יד שמאל ותפילין של ראש. 

איטר יד (שמאלי) מניח את התפילין על ידו החלשה שהיא ימין,

מי שיד שמאל אינה ידו החזקה לגמרי וכדומה חייב להתייעץ עם רב היכן יניח. 

תפילין מניחים בעמידה. יוציא התפילין של יד בלבד מהשקית

(ישים לב שעל התפילין של יד ישנו בית קטן שחור המתלבש על ריבוע של יד,

יש לדאוג שיהיה מונח על התפילין בעת ההנחה ריבוע זה בא למנוע פגמים

בתפילין של יד המתחככות עם הגוף). 

יפשיל את שרוולו השמאלי עד קרוב לסיום הזרוע. 

יעמוד יכניס את ידו בתפילין של יד כאשר צד הקשר כלפי הכתף וישים אותן בזרוע במקום השריר כאשר קצה התפילין במקום סיום השריר כלפי המרפק. 

מי שמתקשה למצוא היכן סיום השריר יקפל ידו וימדוד 2 אצבעות מתחילת הזרוע. 

יוודא לפנ

י כן שזה המודד אצלו. 

התפילין יהיו מונחות מעל הזרוע נוטות מעט לצד הגוף (הלב) 

התפילין של יד צריכות להיות מונחות כולן על הבשר ויש להיזהר ולהשגיח שלא תכנס החולצה מתחת לתפילין

ואפילו קצת ויש להשגיח על כך לפני שמברך. 

מי שיש לו מכה באותו מקום וקשה לו להניח על המקום, יעשה שאלת רב. 

לפני שיהדק יכוון לקיים מצוות עשה של הנחת תפילין, ליחד את שמו יתברך, לזכור יציאת מצרים

ולשעבד את הלב לעבודתו יתברך ויברך:

"ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין" ויהדק. 

אחר ההידוק יקח את הרצועה ויעבירה לצד השני של הזרוע 

כאשר הסיבוב מעל הזרוע אל עבר גופו. 

יש לשים לב: מצד ימין של התפילין ישנו קשר הצמוד לתפילין אם בשעת ההידוק הקשר מתרחק מהתפילין

יש בעיה בהנחת תפילין כאלו ויש לגשת מיד למומחה שיסדר זאת,

כדאי בשעת קבלת התפילין לבקש מהמוכר לפתוח את התפילין ולבדוק זאת, 

אם הדבר טעון תיקון יש להתעקש על כך שהמוכר יתקן זאת לאלתר. 

יקח את הרצועה ויעבירה כלפי האמה ויכרכה 7 פעמים על האמה. 

 

אחר-כך יביא הרצועה כלפי גב היד 

ויביאה לצד כף היד ויכרכה בסיבוב על גב היד מלמעלה בצורת חצי שין. 

יוציא תפילין של ראש מהשקית אסור לדבר או לרמוז בין הנחת תפילין של יד

עד גמר הנחת תפילין של ראש!! וכן אין להפסיק אפילו בשתיקה אפילו לדבר מצוה, כמו לתת מעות לצדקה.

אם שומע אמן יהא שמע רבה, קדושה או ברכו, יעצור את ההנחה, ישמע בשתיקה ואחר כך ימשיך. 

עבר ושח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ישנן הלכות מתאימות.

ישים על ראשו ויכוון לקיים מצוות עשה של הנחת תפילין של ראש ולשעבד את המח לעבודתו יתברך.

יש להקפיד שתהיה כיפה על ראשו בשעת ההנחה. 

הלובש פאה נכרית או הסובל מכאבים בראשו וקשה לו להניח על הראש ישאל רב. 

יברך: "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על מצוות תפילין".

יהדקם לראש כאשר הקשר מאחורה מונח לפחות ברובו על עצם הגולגולת מעל הגומא,

מרכז העורף. התחלת התפילין לא יהיה מעל מקום שמוחו של תינוק רופס

(לכן רצוי שהתפילין לא תהינה גדולות מדי). 

התפילין של ראש יהיו בסימטרייה מהקשר כאשר סופן מעט מעל תחילת צמיחת השערות

כנגד בין העיניים. 

יסדר את רצועות התפילין כלפי הגוף כאשר הצד הצבוע בשחור יהיה כלפי חוץ. 

חשוב לדעת: תפילין המונחות שלא במקומם כמונחות בשקית!

אחרי שגמר ההידוק יכול לדבר, ויכול לשבת אולם גם את הכריכות של יד יעשה בעמידה. 

 

יקח את הרצועה של יד ויתיר את ההידוק מעל מרכז גב היד כך שתישאר רק הרגל השמאלית של "שין" 

 

יקח את הרצועה ויביאה מתחת לכף ידו ויכניסה בין "קמיצה" ל"אמה" ויכרכה על ה"אמה" 

כריכה אחת בפרק האמצעי של האצבע ו-2 כריכות על הפרק התחתון של ה"אמה" 

יש נוהגים הפוך, תחילה 2 כריכות בפרק תחתון ואחר-כך כריכה אחת באמצע. 

בשעת הכריכות על אצבע ה"אמה" יאמר את הפסוק בישעיה:

"וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ומשפט בחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'". 

אחר הכריכות על אצבע ה"אמה" יקח את הרצועה ויביאה מתחת ל"קמיצה" ויוציאנה בין "קמיצה" ל"זרת" בגב היד כלפי הבוהן כך שיוצר 2 רגליים ל"שין". 

אחר-כך יביא הרצועה ויעבירה למרכז כף היד ומשם יביאה לגב היד וכך יוצר תמונת "שין",

את העודף ברצועה יכרוך סביב הרצועה העומדת במרכז רגל ה"שין" 

כפי שהוזכר לעיל אין להסיח דעת מתפילין ואין להרהר מחשבות זרות עם התפילין. 

רצועות צריכות לעמוד כאשר השחור כלפי חוץ לראות שלא יתהפכו כלפי חוץ, בפרט יש להקפיד

על כך ברצועות של ראש המתהפכות מידי פעם (רצוי במהלך התפילה לבדוק מדי פעם את

מיקום התפילין של הראש).

ישנם קהילות אשכנזיות העושות את הכריכות בצורה שונה כך שה"שין" יוצאת הפוך

(במקרה כזה יש לציין זאת בשעת הקניה כדי שיותאם הקשר) 

 

מנהג יפה לאמר עם סיום ההנחה את פרשת "קדש לי כל בכור" (שמות יג', א'-י')

ופרשת "והיה כי יבאך" (שמות יג', יא'-טז'). 

על כל אחד לברר את מנהג אבותיו וללמוד בהתאם. 

חליצת תפילין לבני ספרד

חולצים של ראש בעמידה ושל יד בישיבה. 

יתיר תחילה את הכריכות מיד שמאל בעמידה

עד שיחזור למצב שהיה לפני הנחת תפילין של ראש

 

 

ישנן קהילות בהן נוהגים להתיר את הכריכות בישיבה.

אחר-כך יעבור לחליצת תפילין של ראש.

יחלוץ תפילין של ראש ויקפלן על הבית ויכניסן לשקית ורק אחר כך יחלוץ תפילין 

של יד ויקפלן ויכניסן לשקית במקום כזה שביום המחרת כשבא להוציא יאחז ראשון בתפילין של יד. ראוי לנשק התפילין אחר חליצתן ויחלצן בכבוד ובעדינות. 

בקיפול הרצועות על הבתים ישנם מנהגים שונים, כל אחד ינהג על-פי מנהג אבותיו. הנוהגים להתעטף בטלית, לאחר חליצת התפילין יסיר הטלית ויקפלנה. 

בשבת ויום טוב לא יקפל הטלית יסדרה רק במוצאי השבת או מוצאי יום טוב. 

ישתדל לא לקפל תפילין וטלית באמצע קדיש ותפילה כי כך תתבטל כוונתו. 

 

חליצת התפילין לבני אשכנז

בני אשכנז חולצים אותן בעמידה. 

יתיר תחילה את הכריכות מיד שמאל בעמידה עד שיחזור למצב שהיה 

לפני הנחת תפילין של ראש  

אחר-כך יעבור לחליצת תפילין של ראש. יחלוץ תפילין של ראש ויקפלן על הבית ויכניסן לשקית

ורק אחר כך יחלוץ תפילין של יד ויקפלן ויכניסן לשקית במקום כזה שביום המחרת כשבא להוציא יאחז ראשון בתפילין של יד. 

ראוי לנשק התפילין אחר חליצתן ויחלצן בכבוד ובעדינות. 

בקיפול הרצועות על הבתים ישנם מנהגים שונים, כל אחד ינהג על-פי מנהג אבותיו. 

הנוהגים להתעטף בטלית, לאחר חליצת התפילין יסיר הטלית ויקפלנה. 

בשבת ויום טוב לא יקפל הטלית, יסדרה רק במוצאי שבת, יום-טוב. 

ישתדל לא לקפל תפילין וטלית באמצע קדיש ותפילה כי כך תתבטל כוונתו. שש

Top